Donderdag 17 maart 2022 vindt de ALV / Jaarvergadering van wijkvereniging Bezelhorst plaats in wijkgebouw Bezel-Inn. Aanvang 20:00 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Ingekomen post/mededelingen.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 juli 2021.
 4. Jaarverslag wijkvereniging 2021.
 5. Financieel verslag wijkvereniging 2021.
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 7. Begroting 2022.
 8. Bestuursverkiezingen.
  Annelies Riethorst en Mike Derksen zijn dit jaar aftredend en stellen zich niet herkiesbaar.
  Eventuele nieuwe kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat, Huygensstraat 1, 7002 BZ, Doetinchem.
 9. Activiteiten 2022.
 10. Beheer wijkgebouw (onderhoudswerkzaamheden).
 11. Rondvraag en Sluiting.

GOED OM TE WETEN

 • Stemrecht op deze avond hebben alleen gewone leden en ereleden. U bent gewoon lid als u lid bent van de wijkvereniging en binnen de wijk woont.
 • Per adres/woning kan één stem uitgebracht worden.
 • Het jaarverslag, de volledige notulen van de vorige jaarvergadering en de financiële stukken liggen een half uur voor het begin van de vergadering ter inzage in het wijkgebouw

Door Webmaster