Donderdag 28 maart 2024 vindt de ALV / Jaarvergadering van wijkvereniging Bezelhorst plaats in wijkgebouw Bezel-Inn. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30u.
Hierbij nodigen wij u uit om deze bij te wonen.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Ingekomen post/mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16-03-2023
 4. Jaarverslag wijkvereniging Bezelhorst 2023
 5. Financieel verslag wijkvereniging Bezelhorst 2023
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 7. Begroting 2024
  — PAUZE —
 8. Bestuursverkiezingen
  Er zijn geen bestuursleden aftredend, wel zijn er nog 2 vacatures.
  Nieuwe kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat, p/a Huygensstraat 1, 7002 BZ, Doetinchem.
 9. Activiteiten 2024
 10. Bestuursbeleid
 11. Rondvraag en Sluiting

GOED OM TE WETEN

 • Stemrecht op deze avond hebben alleen gewone leden en ereleden.
 • Per adres/woning kan één stem uitgebracht worden.
 • Het jaarverslag, de volledige notulen van de vorige jaarvergadering en de financiële stukken liggen een half uur voor het begin van de vergadering ter inzage in het wijkgebouw

Door Webmaster