Donderdag 16 maart 2023 wordt de algemene ledenvergadering, en tevens jaarvergadering 2022, gehouden in wijkgebouw Bezel-Inn. Aanvang 20:00uur

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen post/mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2022
 4. Jaarverslag wijkvereniging 2022
 5. Financieel verslag wijkvereniging 2022
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Begroting 2023
 8. Bestuursverkiezingen
  Eventuele nieuwe kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat, Huygensstraat 1, 7002 BZ, Doetinchem.
 9. Activiteiten 2023
 10. Bestuursbeleid
 11. Rondvraag en Sluiting

Door Webmaster