Op donderdag 8 juli 2021 vindt de Algemene Leden Vergadering plaats in het wijkgebouw Bezel-Inn, Huygensstraat 1, 7002 BZ te Doetinchem. Aanvang 20:00 uur.

AGENDA Algemene Ledenvergadering (ALV)

 1. Opening.
 2. Ingekomen post/mededelingen.
 3. Notulen – Algemene Ledenvergadering d.d. 23 juli 2020.
 4. Jaarverslag wijkvereniging 2020.
 5. Financieel verslag wijkvereniging 2020.
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 7. Begroting 2021.

  PAUZE
 8. Bestuursverkiezingen.
  Eventuele nieuwe kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat, Huygensstraat 1, 7002 BZ, Doetinchem.
 9. Activiteiten 2021.
 10. Beheer wijkgebouw (onderhoudswerkzaamheden).
 11. Rondvraag en Sluiting.

GOED OM TE WETEN

 • Stemrecht op deze avond hebben alleen gewone leden en ereleden. U bent gewoon lid als u lid bent van de wijkvereniging en binnen de wijk woont. Woont u buiten de wijk en bent u lid? Dan heeft u dus geen stemrecht.
 • Per adres/woning kan één stem uitgebracht worden.
 • Het jaarverslag, de volledige notulen van de vorige jaarvergadering en de financiële stukken liggen een half uur voor het begin van de vergadering ter inzage  in het wijkgebouw.

Door Webmaster