Wijkgebouw en corona

25-01-2022

Het wijkgebouw mag, onder voorwaarden, weer open en daar zijn we heel blij mee.

Vanaf zaterdag 29-01-2022 starten onze reguliere activiteiten weer op.

 • Geef elkaar de ruimte, hou 1,5 meter afstand van elkaar (uitgezonderd van personen uit hetzelfde huishouden).
 • Het is verplicht een mondkapje te dragen, alleen als u zit of sport beoefend mag het mondkapje af.

We hebben er voor gekozen om de vrije inloop bij de reguliere activiteiten nog niet toe te staan zodat we niet aan de CTB verplichting hoeven te voldoen.
Voor meer informatie zie “We mogen weer open!

* * * * * * * * * * * * * * * *

19-11-2021
Er is gelukkig duidelijkheid omtrent de te nemen maatregelen in buurt-, clubhuizen en wijkcentra!

Vanaf 22 november gelden nieuwe maatregelen.

Om verspreiding van het coronavirus in ons wijkgebouw tegen te gaan hebben we, met de adviezen van het RIVM en de “Handreiking dorps- en buurthuizen” als basis, de onderstaande maatregelen getroffen. Wij rekenen hierbij op jouw medewerking.

Wijzigingen t.o.v. 06-11-2021
Wijzigingen t.o.v. van een week eerder hebben betrekking op het gebruik van het mondkapje, de 1,5 meter afstandsmaatregel en ‘vrije inloop’ (meer hierover verder in dit artikel)

Voorop staat natuurlijk dat je bij symptomen van besmetting met het coronavirus zelf je verantwoording neemt en het protocol van het RIVM volgt.

Coronatoegangsbewijs (CTB):
Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen. Echter zijn er wel uitzonderingen, o.a. evenementen en activiteiten die onder horeca functie vallen (b.v. Café avond), hiervoor geld wel de CTB-plicht.

 • Blijf thuis bij klachten! Je kunt op de website van het RIVM eventueel nakijken of je verder nog actie moet ondernemen.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Mondkapjes: (aangepast 13-11) Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsing, zodra je zit mag het mondkapje af.
  Hierop zijn uitzonderingen. Dit is o.a. afhankelijk van het soort activiteit en al dan niet gebruik van het CTB.
  Om verrassingen te voorkomen neem altijd een mondkapje mee als je het wijkgebouw bezoekt.
 • 1,5 meter: (aangepast 13-11) De 1,5 meter afstand maatregel is weer verplicht voor persoenen die niet tot één huishouden behoren.
 • Vrije inloop: (aangepast 13-11) Onder de huidige maatregelen is de vrije inloop tijdens diverse activiteiten is niet mogelijk. Alleen deelnemers aan, en vrijwilligers van, de betreffende activiteit hebben toegang tot het gebouw.

SAMEN kunnen we op een veilige manier de activiteiten oppakken.

* * * * * * * * * * * * * * * *

HEROPENING 07 juni 2021

Eindelijk, het mag weer! Wat een goede berichten op 28 mei j.l.. 5 Juni is stap 3 van het openingsplan van toepassing wat inhoudt dat ook wij als wijkvereniging de deuren weer mogen openen voor activiteiten. Dit is eerder dan wij hadden gedacht dus moest er snel geschakeld worden. Inkoop, schoonmaak, het moet weer ingepland worden. Onder welke voorwaarden mogen we het wijkgebouw weer openen?

Het bestuur is van de week bij elkaar gekomen om dit allemaal te uit te zoeken, te bespreken en te regelen. Voor de (grote) schoonmaak vóór de heropening zijn er, in overleg met een aantal vrijwilligers, twee dagdelen gepland, te weten woensdag 2 en zaterdag 5 juni.

Mede dankzij de relatief lage vaste lasten (o.a. geen huur en personeelskosten) hebben we het tot nu toe vol kunnen houden. Helaas vielen we, tot voor kort, mede door dezelfde lage vaste lasten,  buiten de boot en hadden géén recht op overheidssteun. Dit, én de verloren gegane voorraad, heeft wel gezorgd voor een flinke verliespost. De komende tijd zullen we financiële buffer dan ook weer aan moeten vullen. Dit zullen jullie kunnen merken aan het stilliggen van (niet noodzakelijk) onderhoud aan het gebouw en inventaris en de voorraad.

Vanuit de gemeente is er sinds kort toch een mogelijkheid tot steun, het bestuur is in contact hierover met de gemeente.

Met inachtneming van de handreiking (zie verderop) heeft het bestuur besloten om vanaf maandag 07 juni met, in ieder geval, de (twee-)wekelijkse activiteiten weer van start te gaan. Let wel: In overleg met de organisatie is besloten om de activiteiten op maandag- en dinsdagavond vooralsnog om 19:00 uur te starten i.v.m. het nog geldend verbod op verkoop van alcohol tussen 22:00 en 06:00 uur.

Aanvullende informatie:

 • Dit jaar zal, net als vorig jaar, de vereniging geen zomerstop hanteren
 • Het is nu ook mogelijk om in het wijkgebouw te pinnen
 • De kindermiddagen worden ook z.s.m. weer opgepakt
 • Vooralsnog zijn evenementen, feesten en partijen niet toegestaan

Handreiking voor een veilige heropening van buurt-, dorps-, gemeenschapshuizen en wijkcentra
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in samenwerking met Sociaal Netwerk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners een handreiking opgesteld.

Hierin word o.a. het volgende beschreven:

Aanleiding voor de handreiking:

Vanaf stap 3 van het Openingsplan mogen buurt-, dorp- en gemeenschapshuizen weer meer activiteiten organiseren. Dat kan alleen op een veilige manier als er in elk buurthuis oog blijft voor de basis- en aanvullende maatregelen. Zolang het grootste deel van Nederland nog niet (volledig) gevaccineerd is, blijven maatregelen nodig. Deze handreiking schets de kaders waarbinnen buurt- en gemeenschapshuizen hun deuren vanaf 5 juni kunnen openen.

Maatregelen ten aanzien van veiligheid:

 • Basisregels blijven gelden, dus:
  • Was vaak je handen;
  • Houd 1,5 m afstand;
  • Klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Alle doelgroepen (ook vrijwilligers en medewerkers) dragen een mondkapje tijdens een beweging (lopen) van A naar B in het buurthuis; mondkapje mag af als men plaatsneemt.
 • Beheerder buurthuis zorgt voor een registratie van contactgegevens bezoekers (bij check-in)
 • Bezoekers vullen een gezondheidsverklaring in bij binnenkomst. Of er is een mondelinge gezondheidscheck.
 • Gebruik van zelftesten voor deelname aan activiteiten wordt aangemoedigd.
 • Aanspreekpunt/beheerder van de locatie is aanwezig. Dit is van belang ten aanzien van de naleving en handhaving van de maatregelen. De beheerder kan op een laagdrempelige manier de bezoekers wijzen (als dat nodig is) op de geldende maatregelen mochten deze niet nageleefd worden.
 • Activiteiten worden vastgelegd in een duidelijke week/ dagplanning

Voorwaarden die voor alle publieke toegankelijke locaties gelden/ reserveren en registreren van bezoekers:

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
 • Reserveren is verplicht. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Voor inloopfuncties bij buurt- dorps- en gemeenschapshuizen geldt reserveren aan deur.
 • Bij laagdrempelige inloop-activiteiten geldt: aanmelden en reservering bij aankomst/ binnenkomst op locatie (voor maximumaantal bezoekers, zie “Voorwaarden die voor alle publieke locaties gelden”).
 • Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
 • De verkeersstromen van de aanwezigen moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
 • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan. Een vaste zitplek is dan verplicht.
  • In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 10m2 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.
 • In alle gevallen worden zelftests door bezoekers, vrijwilligers en professionals aangemoedigd.

Vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons op via info@bezel-inn.nl

Om verspreiding van het coronavirus in ons wijkgebouw tegen te gaan hebben we, met de adviezen van het RIVM als basis, de onderstaande maatregelen getroffen. Wij rekenen hierbij op jouw medewerking.

Voorop staat natuurlijk dat je bij symptomen van besmetting met het coronavirus zelf je verantwoording neemt en het protocol van het RIVM volgt.

ALGEMENE MAATREGELEN

 • Blijf thuis bij klachten! Je kunt op de website van het RIVM eventueel nakijken of je verder nog actie moet ondernemen.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen (m.u.v. personen die tot dezelfde huishouding behoren)
 • Pand betreden via voordeur/hoofdingang
 • Pand verlaten via nooduitgang (tussen toiletruimtes)
 • Toiletbezoek: maximaal één persoon per toiletruimte
 • Roken doen we buiten

BINNENKOMST

 • Bij binnenkomst reglementen doorlezen en handen desinfecteren
 • Eenmaal binnen, blijf niet staan maar neem zo snel mogelijk plaats aan een tafel

BAR

 • 1 persoon per keer aan de bar voor bestellen van consumptie
  (er is een mogelijkheid tot vormen van een ‘wachtrij’ op minimaal 1,5 meter afstand voor 3 personen)

TOILETBEZOEK

 • Maximaal één persoon per toiletruimte (Dames / Heren)
 • Vóór toiletbezoek handen desinfecteren (desinfecterende gel is aanwezig nabij de toiletruimtes)
 • Doorgang naar toilet blokkeren door middel van vasthaken ketting (= BEZET)
 • Na toiletbezoek handen (wassen 😉 &) desinfecteren
 • Ketting weer loshaken (= VRIJ)
 • Plaats nemen aan tafel

ROKEN = buiten.

 • via nooduitgang naar buiten om te roken
 • Via hoofdingang weer naar binnen en handen desinfecteren.

Aandachtspunten MEDEWERKERS / VRIJWILLIGERS

 • Glazen zeer goed spoelen, zo nodig in de keuken afwassen m.b.v. afwasmiddel
 • Spoelwater regelmatig verversen
 • Eventuele ijsblokjes níet met je handen pakken, gebruik hiervoor een tang/lepel
 • Regelmatig handen wassen en desinfecteren
 • Bij gelegenheid de klinken van deuren, tafels en bar reinigen/desinfecteren.

SAMEN kunnen we weer op een veilige manier de activiteiten oppakken.

Het bestuur